Privacybeleid

Privacyverklaring WTC Cycling Team Hulste

Wie zijn wij:

Onze Wielertoeristenclub

1. Algemeen:

De WTC Cycling Team Hulste hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC Cycling Team Hulste houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

° Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. °Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. ° Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. ° Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. ° Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. ° Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WTC Cycling Team Hulste zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

WTC Cycling Team Hulste:  cthulste@gmail.com of www.cyclingteamhulste.be

2.  Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door WTC Cycling Team Hulste verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:  Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WTC Cycling Team Hulste(uitvoering overeenkomst). Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen(gerechtvaardigd belang). Het bekomen van erkenning/subsidiering door de overheid(wettelijke verplichting). Controleren lidmaatschap(wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens verwerken wij:

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen: Identificatiegegevens: Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnr, e-mail, geboortedatum en plaats en gegevens van de huisdokter.

4. Wie verwerkt de gegevens:

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisatie: Bestuursleden van de vereniging.

5. Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij(verwerker) voor:  °het verzorgen van de internetomgeving(webhosting); het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers ( andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bvb in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten alle tijde ingetrokken worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.              Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn:

WTC Cycling Team Hulste bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor die verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist. WTC Cycling Team Hulste verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar na het einde van het lidmaatschap.

8. Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

°Alle personen die namens WTC Cycling Team Hulste van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. ° We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. ° We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. ° Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. ° We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. ° Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens:

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

10. Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel  https://www.gegevensbeschermingautoriteit .be

11. Wijziging privacyverklaring:

WTC Cycling Team Hulste kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 03/02/2019

 

wielertoeristen